***For English scroll down***

Поверителност и защита на личните данни

Ако по някаква причина не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате уеб сайта ни. Фактът с използването на нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни.

1. Събиране и обработка на информация

Ние НЕ СЪБИРАМЕ И НЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, освен в случаите, когато наши клиенти или потребители на уеб сайта СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят такива данни чрез нашата форма за контакти с цел задаване на въпрос от всякакво естество или искане за поставяне на тяхна реклама на нашия сайт.

В тези случаи съблюдаваме основни принципи при обработването на данните като законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум и ограничение на съхранението им.

В случаите, когато наши клиенти или потребители на сайта ни, съзнателно и по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за изпълнението на дадената задача или във връзка с възникналите от това делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Ние не събираме и не обработваме специални категории лични данни (т.нар. чувствителни данни), както и лични данни на деца.

Ние по никакъв повод не предоставяне на трети страни данните на наши клиенти или потребители на нашия уеб сайт.

2. Отписване

В съответствие с настоящия документ всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Дори и в случаите, в които наш потребител или клиент съзнателно, и приемайки настоящата политика, е решил да ни предостави свои лични данни, той има следните важни права:

  • Право на достъп до данните, отнасящи се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”).

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът да се свърже с нас през страницата ни за контакти като ни информиза за конкретното свое искане.

3. Бисквитки

Използваме „бисквитки“, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители. Може да използваме информацията, събрана от „бисквитките“, за да ни предостави различни статистически данни, без да идентифицираме никого.

Ние използване Google Analytics – услуга за статистически анализ, предоставена от Google.

Също така използваме google adsense, за да публикуваме реклами. Когато преглеждате или кликвате върху реклама, ще бъде активирана „бисквитка“, която ще ви насочи към други реклами и уебсайтове, които може да представляват интерес за вас.

За информация как google обработва и събира информацията ви относно този продукт и как можете да се откажете, моля, вижте на http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Можете да деактивирате поддръжката на „бисквитки“ в браузъра си, но бъдете наясно, че като го направите, ще загубите определени функции, които изискват „бисквитките“ да работят правилно.

Facebook, Twitter, Youtube и други инструменти на трети страни също така поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа.

Ние не носим отговорност за бисквитките на трети страни и трябва да се запознаете каква е политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“.

Тази политика може да се актуализира, изменя и допълва по всяко време по наше решение или когато обстоятелствата го налагат.

Дата на последна промяна: 11.05.2018г.

 

Privacy Policy

If for any reason you disagree with some of the terms contained in this document, we recommend that you NOT use our website. The fact of using our website will be accepted as acceptance of our privacy policy.

1. Collection of information

WE DO NOT COLLECT PERSONAL DATA unless our customers or users of the website decide to provide us with such data through our contact form in order to ask a question or take an offer.

In these cases, we observe basic principles of data processing such as lawfulness, transparency, relevance of processing to objectives, minimization of data and limitation of storage.

In cases where our customers or users of our site knowingly and voluntarily provide us with personal data, these data are stored only within the timeframe required for the performance of the task or in relation to the business relationship that has arisen. Once the need to store these data has subsided, they are destroyed.

We do not collect any special categories of personal data (so-called sensitive data) as well as personal data of children.

We do not provide to third parties data for our customers or users on our website.

2. Unsubscribe

According to this document, each of our users has the right not to provide us with any personal data. Even in cases where our user or client knowingly and accepting this policy has decided to provide us with personal data, he has the following important rights:

Right of access to data relating to him / her;
Right to Correction and Change;
Right to wipe (right to be forgotten).
In this connection, the user or the customer must contact us through our contact page by informing us of their specific request.

3. Cookies

We use cookies to improve the use of our site by our visitors. We may use the information gathered from cookies to provide us with different statistics without identifying anyone.

We use Google Analytics – a statistical analysis service provided by Google.

We also use google adsense to post ads. When you view or click on an ad, a cookie will be activated that will target you to other ads and websites that may be of interest to you.

For information on how Google processes and collects your information about this product, and how you can opt out, please see http://www.google.com/policies/privacy/partners.

You can disable cookie support in your browser, but be aware that when you do so, you will lose certain features that require cookies to work properly.

Facebook, Twitter, Youtube, and other third-party tools also set up cookies to share content on social networks or to produce access statistics.

We are not responsible for third-party cookies and you need to know what the cookie’s website policy is about.

This policy may be updated, amended and supplemented at any time by our decision or when circumstances warrant it.

Date of last change: 11.05.2018г.